Кратка справка

SPA хотел Роза - лятна градина
SPA хотел Роза - лятна градина

Известният национален балнеолечебен курорт Стрелча е разположен в южното подножие на Същинска Средна гора сред живописна котловина в долината на р. Стрелчанска Луда Яна, на 475 м надморска височина, на 41 км северно от Пазарджик, на 60 км. Северозападно от Пловдив, на 14 км източно от гр. Панагюрище, на 24 км южно от Копривщица и на 100 км от София. Гара е на ж.п. линия Пловдив - Панагюрище.

НАСЕЛЕНИЕ

В административно-териториално отношение община Стрелча е една от общо 11-те самоуправляващи се общини на област Пазарджик. Общината включва: 1 общински център град Стрелча и 4 кметства на селата: Дюлево, Блатница, Смилец и Свобода.

Характеристиката на населението се определя от следните показатели:

  • общ брой
  • гъстота и разпределение
  • структура - полова, възрастова, етническа и религиозна 

По брой на населението община Стрелча е най-малката в областта - към 31.12.1999 г. - 6112 души. Този показател очертава една негативна тенденция на намаляване населението в общината (към 31.12.1997 г. - 6459 души), потвърдена и от отчетения отрицателен естествен прираст -46. Обезпокоителен е и факта регистриращ намаляване броя на населението, не само в кметствата, но и в общинския градски център. Локалната демографска криза се отчита и с втория статистически показател. Гъстотата е 27,2 д/км, при средно за областа 72,3 д/км и за страната 73,9 д/км. Населението е и неравномерно разпределено - 80,7% съсредочено в общинския градски център - Стрелча; при среден брой 295 души за общинските села, като за село Блатница общия брой на населението е само 249 души.

ИКОНОМИКА

Добивната промишленост на територията на община Стрелча е изразена в лицето на ЕАД ”ВАТИЯ” гр. Стрелча. Предмет на дейност - добив и преработка на фелдшпат.

На територията на Общината съществуват няколко открити рудници на натриев пегматит. Добивните обекти са: “МАЛИ КЛАДНИ ДЯЛ”, “БАНЧОВЕЦ”, една геологопроучвателна кариера “МЕРАТА” и една фабрика за производство на трошен, пресят и млян пегматит. Към момента един от обектите е рекултивиран. Крайния продукт е трошен суров и пресят натриев фелдшпат.

На територията на община Стрелча са разположени следните производствени предприятия:

Оптикомеханичен завод гр. Стрелча с предмет на дейност - производство на очна оптика и рамки за очила. В завода също се произвеждат машини и инстументална екипировка за оптично производство, уреди за оптични магазини, метални конструкций и детайли за металорежещи машини.

"Нина Трифонова - Оптик" ООД - производство на стъкла и рамки за очила.

Най-голямото дружество в селското стопанство е "Оранжерии - Стрелча" АД за производство на зеленчуци.

На територията на община Стрелча има изградени две частни строителни фирми "Строител-96", "Строй-Стрел" - 1 и Благоустройствени строежи - ЕООД гр. Стрелча.

В района на община Стрелча съществуват около 10 малки и средни предприятия. Те са: предприятие за производство на млеко и млечни продукти, предприятие за бутилиране на минерална вода и безалкохолни напитки, дестилерия за изваряване на етерични масла; месопреработвател цех, ОП “Минерални извори”, Българска роза АД и др.

Търговската мрежа на общината в момента е предимно частна собственост.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Растениевъдство

Природо-климатичните и почвени условия в общината са блатоприятни за отглеждане на почти всички култури. Земеделските стопани от всички землища на общината са се ориентирали в производство на зърно, лозя-винени сортове, сливи и картофи - средноранно и късно производство.

Поради изключително благоприятните почвено-климатични условия в землището на град Стрелча през последните години се увеличават и добивите на маслодайната роза. През 1999 г. започна възраждането и на лавандулопроизводството. В общината възстановяването на собствеността върху земеделската земя е на приключване.

Животновъдство

Общината се намира в полупланински район, което предоставя отлични възможности за използване на естествените ливади и пасища и за производство на висококачествена екологически чиста продукция. При извършените структурни промени в сектора - разпределяне на животните отглеждани в заличените ТКЗС, процесите при отглеждане на животните са изключително динамични. Отглеждат се говеда, овце, кози, свине, птици.Панчо Футеков


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.